Artykuły

 • Antropologiczna treść chrześcijańskiego miłosierdzia w świetle encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2002, n. 1, s. 75-90.
 • O znaczeniu antropologii teologicznej w myśli Jana Pawła II, „Ethos” 2002, nr 3-4, s.128-140 (przedruk w: O antropologii Jana Pawła II, red. Marian Grabowski, Toruń 2004, s. 69-97).
 • Hospitalitas consecrata jako wyraz nadprzyrodzonej milości w: Hospitalitas consecrata, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, s. 132-142.
 • Trynitarne źródła teologii daru w myśli Jana Pawła II. Próba interpretacji „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2003, nr 6, s. 155-170.
 • Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla teologii communio personarum Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 2003, t. 2, s. 67-88.
 • Idea solidarności w myśli Karola Wojtyły, „Ethos” 2004, nr 3-4, s. 67-83.
 • Komunijny wymiar obrazu Bożego w człowieku w soborowej konstytucji Gaudium et spes, „Studia Theologica Varsaviensia” 44 (2006), 1, s. 139-158.
 • Logika daru – koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, nr 4, s. 144-154.
 • Teologia encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką „Deus caritas est” Ojca świętego Benedykta XVI, red. ks. Antoni Świerczek, Kraków 2006, s. 17-28.
 • O teologii ciała w ujęciu Jana Pawła II, „Pressje“, Teka ósma Klubu Jagiellońskiego, 2006, s. 13-23.
 • O apologetycznym wymiarze teologicznej antropologii, „Polonia sacra” 21/2007, s. 177-190.
 • O egzystencjalnym i poznawczym ujęciu wiary w teologii św. Tomasza z Akwinu, w: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. Janowi Walowi, Kraków 2008, s. 333-42.
 • Dobro osoby jako podstawowe kryterium etyczne w myśli Jana Pawła II, ”Polonia sacra” 22/2008, s. 233-247 (tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego wcześniej tekstu o tym samym tytule, który ukazał się w materiałach pokonferencyjnych: Oblicza dobra, Kraków 2007, s. 19-31).
 • Ludzkie ciało – widzialny znak tego, co niewidzialne, „Filozofia chrześcijańska” t. 5, 2008, s. 55-64.
 • O chrześcijańskiej wolności w post-chrześcijańskiej kulturze. Pewna propozycja diagnozy i metody badawczej, w: Antropologia teologiczno-moralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje, red. ks. Ireneusz Mroczkowski, Jarosław Sobkowiak MIC. Warszawa 2008, s. 83-96.
 • Transcendencja i transcendentalność w teologicznej antropologii Karla Rahnera i Jana Pawła II, w: Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, red. ks. Stefan Koperek CR, Kraków 2009, s. 183-201.
 • L’enciclica Deus Caritas est di Benedetto XVI nel contesto della violenza religiosa, w: Fede e ragione, libertà e tolleranza. Riflessioni a partire dal discorso di Benedetto XVI all'Università di Ratisbona, a cura di S. Grygiel, S. Kampowski, Roma 2009, s. 193-199 (artykuł jest krótszą i nieco zmienioną wersją opublikowanego trzy lata wcześniej artykułu Teologia encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”).
 • Wolność i miłość - dwa filary teologicznej antropologii Jana Pawła II, w: Krakowska szkoła antropologiczna, red. Jarosław Kupczak, Jolanta Majka, Kraków 2009, s. 57-71.
 • Ciało jako ikona. O znaczeniu „teologii ciała” Jana Pawła II, w: „Forum teologiczne”, 10/2009, s. 1-12.
 • Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II, w: Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, red. Marian Grabowski i Andrzej Słowikowski, Toruń 2009, s. 181-191.
 • Antropologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, red. Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, Lublin 2010, s. 89-101.
 • O potrzebie realistycznej metafizyki w filozofii wolności. Karl Rahner i Karol Wojtyła, w: Dominikanie o prawdzie. Studia interdyscyplinarne, red. Tomasz Gałuszka OP, Poznań 2010, s. 167-188.
 • Anatomia wojny kulturowej, „Homo Dei” 1/2011, s. 66-75.
 • Naprotechnologia a zapłodnienie in vitro – różnica antropologiczna, „Forum teologiczne” nr 12 (2010).
 • Źródła myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II, w: Jan Paweł II. Posługa myślenia, red. Jarosław Kupczak OP, Dariusz Radziechowski, Kraków 2011, s. 15-33.
 • Ojcostwo duchowe w myśli Jana Pawła II, w: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, red. Jan Machniak, Kraków 2011, s. 49-67.
 • Teologiczno-moralne implikacje kategorii imago Dei, „Studia Theologiae Fundamentalis” 2 (2011), s. 135-145.
 • Experience and transcendence, „Anthropotes” 1/2011, s. 155-172.
 • John Paul II’s Interpretation of the Second Vatican Council, "Communio: International Catholic Review" 39 (2012), 1-2, s. 152-168.
 • Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne, “Studia Loviciensia 14 (2012), s. 169-181.
 • Was John Paul II a Thomist? A comparative analysis of the theology of imago Dei, w: The Thomistic legacy in Blessed John Paul II and his refounding of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas. The Proceedings of the XII Plenary Session 29 June – 1 July 2012, Vatican City 2013, s. 116-132.
 • Chrystus, Maryja, Kościół. Zarys teologicznej ontologii płci w: Duch Kościoła, Kościół Ducha, red. ks. A. Proniewski, Białystok 2014, s. 181-199.
 • Ucieczka od rodziny. Kulturowe zagrożenia tożsamości rodziny w: W służbie małżeństwu i rodzinie, red. ks. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2014.
 • Współczesny renesans chrześcijańskiej nadziei, „Studia Łowickie” 2014.
 • Vaticanum Secundum - A Conflict of Interpretation, w: Legado Juan Pablo II El Magno, red. Gabriel Melo – Guevara, Bogdan Piotrowski, Bogota 2015, s. 329-342.
 • Trynitarny wymiar teologii imago Dei: możliwość różnych interpretacji, w: Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historio-zbawcza, red. ks. A. Baron, o. J. Kupczak OP i ks. J. Szczurek, Kraków 2015, 269-299.
 • “Znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 32). O proroczym znaczeniu encykliki Humanae vitae, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVIII/3/2015, s. 36-64.
 • John Paul II on marriage. A Theological Breakthrough or a Continuation?, w: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II, ed. Krzysztof Pilarczyk, Warszawa 2015, s. 305-327.
 • Wprowadzenie do teologii sakramentalności małżeństwa, w: Wolą Boga jest Wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia, red. K. Porosło, Tyniec 2016, s. 123-155.
 • Miłość jako właściwa odpowiedź na drugą osobę, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2016, s. 355-371.
 • Osobotwórcza rola rodziny w religii Starego Testamentu, „Horyzonty Polityki” vol. 7 (2016), n. 19, s. 107-131.
 • Personalistyczne podstawy troski o drugiego, w: Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, red. M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński, Kraków 2017, s. 15-26 (Praca Socjalna w Teorii i Działaniu, 4).
 • Od poznania do spotkania. O „Pieśni o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły, „Ethos” 3/2017, s. 333-354.
 • Walter Kasper i Joseph Ratzinger o komunii dla osób rozwiedzionych i w powtórnych związkach, „Teologia i moralność” 1/2018, s. 39-60.
 • Ciało i sakrament, w: Znaki tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, red. K. Porosło, R. Woźniak, Kraków 2018, s. 123-138.